Deťom ponúkame...

1
Angličtina od začiatku

Podľa vedcov majú deti väčšiu šancu naučiť sa cudzí jazyk ako ich materinský, ak sa s ním začnú stretávať už ako batoľatá. V období, kedy je pre ne i vlastná reč novinkou, či skôr ako začnú rozprávať, podvedome vnímajú melódiu, rytmus a štruktúru jazyka, preto sme sa rozhodli v Adamkove spoznávať angličtinu s detičkami prostredníctvom hier.

Akou formou „spíkujeme“?

 • Zážitkové hry s podmienkou jazyka pri dosiahnutí cieľa
 • Memorovanie
 • Výučbový materiál- knihy, hry, CD
2
Pohybové aktivity
 • Každý deň začíname zdravotnými cvikmi s heslom: „V zdravom tele, zdravý duch
 • Vychádzky do blízkeho okolia a pohybové hry v exteriéri jasličiek
 • Hudobno – pohybové hry, tanečné hry
 • Edukačné aktivity zamerané na rozvoj hrubej motoriky dieťaťa
3
Výtvarné aktivity

Až 70 – 80 % všetkých informácií získava dieťa prostredníctvom svojich zmyslov, najmä zrakom, preto je potrebné venovať pozornosť vizuálnej komunikácii so svetom. Prácu s prostriedkami výtvarného umenia si detičky osvojujú pomocou:

 • Kreslenia
 • Maľovania
 • Strihania
 • Lepenia
 • Modelovania

Práve pri týchto činnostiach dochádza k rozvoju jemnej motoriky, ktorá zohráva dôležitú úlohu v ďalšom vývine dieťaťa.

4
Aktivity zamerané na rozvoj sociability a emocionality 
Naším cieľom je zabezpečiť pre Vaše dieťa celostný rozvoj osobnosti a nezabúdame ani na sociálno-emocionálnu oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa. V jasličkách sa snažíme viesť deti k prekonaniu bariéry z neznámeho, kam patrí i začlenenie do kolektívu. Vieme, že pre deti je nástup do jasličiek veľká zmena, preto jednotlivé činnosti plánujeme a organizujeme tak, aby sa deti navzájom spriatelili, naučili sa určitej samostatnosti a spoznávali svoju jedinečnosť. Jednou z foriem, ako rozvíjať túto oblasť je hudba. Hudobný vývoj dieťaťa prebieha prirodzene a v súlade s rozvojom ostatných telesných a duševných funkcií. Hudba a tanec má podporiť túžbu a ochotu pohybovať sa, hrať sa a pracovať vo dvojici či v kolektíve, počúvať s porozumením, nadväzovať kontakty s druhými deťmi a schopnosť prejavovať sa. Spevom sa deti učia texty piesní a rozvíja sa ich emocionálna vnímavosť pre hudbu.
5
Montessori pedagogika

V jasličkám preferujeme Montessori pedagogiku, zdôrazňujúcu slobodu dieťaťa, jeho prirodzenú aktivitu a záujem o spoznávanie a vytvárame veľký priestor na individuálnu činnosť podľa prirodzeného záujmu dieťaťa. Prostredníctvom samostatnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom dieťa objavuje, tvorí a v neposlednom rade sa učí sa na vlastných chybách, spoznáva veci  vlastnou skúsenosťou. Urýchlenie vnútorného vývoja sa navonok prejaví prepuknutím spontánnej aktivity dieťaťa, nastolením jeho vnútornej rovnováhy a sebadisciplíny.

Vzťah učiteľa a dieťaťa je plný vzájomnej dôvery a úcty. Úlohou našej učiteľky je pomôcť dieťaťu na ceste k samostatnosti a udržať jeho prirodzenú zvedavosť a túžbu po sebazdokonaľovaní.

K princípom Montessori pedagogiky patrí:

 • Pomôž mi, aby som to dokázal sám
 • Ruka je nástrojom ducha
 • Rešpektovanie senzitívnych období
 • Polarizácia pozornosti
 • Práca s odstraňovaním chýb a pochvala

Dôležité pre naše deti

Strava
Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti je i strava, na ktorú sa kladú vysoké nároky. Kvalitné potraviny  a vyvážená strava podporujú zdravé stravovacie návyky. Deti sa navyše už v útlom veku učia správne piť z pohára, používať príbor a po prechode do škôlky sú plne pripravené na hromadné stolovanie v jedálni, čím odpadá stres, ktorý zažívajú mnohé deti.

 

Spánok
Spánok je dôležitý pre vývoj, rast a regeneráciu síl dieťaťa. Poobedný spánok ovplyvňuje pamäť detí, správanie a tiež emócie predškolákov. Aby sa dieťatko mohlo obohacovať o nové informácie, nebolo unavené, ale plné síl, energie a úsmevov, oddychuje na pokojnom a tichom mieste, s optimálnym osvetlením a dobrým odvetraním. Navyše, pred spánkom deťom učiteľky čítajú rozprávky, aby sme sa čo najviac priblížili k domácej atmosfére.

 

Ako vyzerá deň v Adamkove?

07:00 - 08:30 príchod detí do jasličiek, voľné hry
08:30 - 09:00 ranné cvičenie
09:00 - 09:30 osobná hygiena, desiata  
09:30 - 10:00 edukačná aktivita
10:00 - 11:00 pobyt vonku
11:00 - 12:00 osobná hygiena, obed
12:00 - 14:00 popoludňajší odpočinok
14:30 - 15:00 olovrant
15:00 - 17:00 voľné hry

 

 

Kontakt

Bôrická cesta 103

010 01 Žilina

Tel. 0948 200 376

newsletter

Prihláste sa na odber našich noviniek.

Úspešne pridaný!